LIDÉ

Mgr. Petra Chotěborská

Vystudovala PedF Hradec Králové a dále Svobodnou vysokou školu – Seminář waldorfské pedagogiky obor třídní učitel na waldorfské škole s prohloubením v oborech ruční práce a němčina jako cizí jazyk). Absolvovala tříletý výcvik v  krizové intervenci, studium managementu, speciální pedagogiky a mentoringu. 20 let působila na Waldorfské škole v Pardubicích jako třídní a odborná učitelka, výchovná poradkyně a ředitelka. Nyní působí na Základní škole a Střední škole waldorfské (praktická škola) a Waldorfském lyceu v Praze Opatově. Od r. 1991 je v organizačním týmu Letního kurzu waldorfské pedagogiky (konaného v Pardubicích a nyní v Semilech) a lektorkou dalších seminářů waldorfské pedagogiky.

(vývoj dítěte, obecná pedagogika, práce třídního učitele, metodika a didaktika epochových předmětů, německého jazyka a ručních prací, poruchy učení, práce ve třídě s dětmi různé úrovně nadání.)

Mgr. Dušan Pleštil, Ph.D.

Vystudoval učitelství chemie a biologie na PřF UK v Praze, disertace na Katedře filosofie a dějin přírodních věd na téma „Pojetí živé přírody v přírodovědných spisech J. W. Goetha“. Absolvoval tříletý seminář waldorfské pedagogiky pro třídní učitele a seminář pro středoškolské učitele waldorfských škol. Od roku 1997 byl třídním učitelem na Waldorfské škole v Semilech, kde od roku 2006 vyučuje biologii a chemii na lyceu. Je členem Mezinárodní konference waldorfských škol (Haagský kruh) a lektorem seminářů waldorfské pedagogiky. Publikuje v oblasti Goethovské přírodovědy, waldorfské pedagogiky, didaktiky biologie a chemie.

(antropologie, anthroposofická nauka o člověku, vývoj dítěte, učební plán, goetheanistická přírodověda, metodika a didaktika přírodovědných předmětů)

Mgr. Naďa Štuksová

Vystudovala PedF UK obor speciální pedagogika a tříletý seminář waldorfské pedagogiky. v současnosti studuje postgraduálního seminář antroposofické medicíny. 12 let působila na vyšší odborné škole sociálně právní (pedagogika, speciální pedagogika a psychologie), poté byla 14 let třídní učitelka na Waldorfské škole v Praze – Jinonicích. Působí jako mentorka začínajících učitelů a lektorka seminářů waldorfské pedagogiky.

(anthroposofická nauka o člověku, učební plán, léčebná pedagogika a cvičení v pozorování dítěte)

Ing. Petr Jirout

Vystudoval geodézii a kartografii na ČVUT v Praze a poté čtyřleté individuální studium v Dornachu (Švýcarsko) v sekci přírodní vědy s tématem srovnání Filosofie svobody a Theosofie Rudolfa Steinera. Absolvoval jeden rok na waldorfském semináři v Kasselu obor učitelství matematiky a fyziky na středoškolském stupni a jeden rok praktického studia na Svobodné vysoké škole – Semináři waldorfské pedagogiky ve Stuttgartu. Od roku 2006 učí na Waldorfském lyceu v Praze, dva roky jako třídní učitel. Působí jako lektor seminářů waldorfské pedagogiky

(anthroposofická nauka o člověku, goetheanistická přírodověda, metodika a didaktika přírodních věd)

Mgr. Eva Drgoňová

Vystudovala výtvarnou výchovu a ruský jazyk na PedF UK v Praze a dálkově eurytmii v Praze. Externě absolvovala studium figurální kresby na UMPRUM v Praze v atelieru prof. Borise Jirků. Od roku 2006 působí jako učitelka výtvarné výchovy a dějin uměni na Waldorfském lyceu v Praze, je lektorkou výtvarných seminářů pro waldorfské učitele i rodiče.

(dějiny umění, kreslení a malování, metodika a didaktika uměleckých předmětů)

Prof. Tomáš Zdražil, Dr. Phil.

Vystudoval historii a archivnictví na FF UK v Praze, dále se věnoval výzkumu reformních škol v SRN při Graduierten-Kollegu na PF U v Bielefeldu, kde obhájil disertaci na téma „Podpora zdraví a waldorfská pedagogika“. Absolvoval seminář pro třídní učitele a 9 let byl třídním a odborným učitelem na Waldorfské škole a lyceu v Semilech. Od roku 2007 vyučuje na Svobodné vysoké škole Stuttgart – Semináři waldorfské pedagogiky. Je členem Mezinárodní konference waldorfských škol (Haagský kruh). Působí jako lektor waldorfské pedagogiky u nás i v zahraničí, kde také publikuje na témata z oblasti anthroposofie a waldorfské pedagogiky.

(antropologie, anthroposofická nauka o člověku, vývoj dítěte, obecná pedagogika, kulturní dějiny, metodika a didaktika dějepisu)

Mgr. Barbora Forbaková

Vystudovala psychologii na FF UK v Bratislavě a poté působila rok v psychologické praxi. Eurytmii studovala dálkově v Praze pod vedením Angeliky Storch, pak následovalo tříleté denní studium umělecké eurytmie na Schule für Eurythmische Art und Kunst v Berlíně. Studium pedagogické eurytmie si doplňovala průběžně na Hogeschool Helicon v Den Haagu. Od r. 2012 je členkou eurytmické skupiny Mistral ze Stuttgartu, která se věnuje dramatické eurytmii. Pátým rokem působí jako učitelka eurytmie na Waldorfském lyceu v Praze. Je lektorkou na seminářích waldorfské pedagogiky .

(eurytmie)

Mgr. Milan Horák

Vystudoval MFF UK a dále Svobodnou vysokou školu Obce křesťanů ve Stuttgartu, v rámci dalšího vzdělávání duchovních Obce křesťanů absolvoval prohlubující studium religionistiky, církevních dějin, práce s řečí a základní kurs speciální pedagogiky. Tři roky působil jako farář Obce křesťanů v Überlingenu (Německo) a učitel náboženství na waldorfské škole v Überlingen. Od roku 2000 je farářem Obce křesťanů v Praze, od roku 2005 také hostujícím lektorem Svobodné vysoké školy Obce křesťanů ve Stuttgartu a v Hamburku. Od roku 2006 učí na pražském Waldorfském lyceu informatiku a společenské vědy. Vede kursy praktické i umělecké práce s řečí. Věnuje se překladatelské činnosti a publikuje v češtině a v němčině.

(kořeny křesťanské kultury, morálně etické otázky výchovy a vnitřní práce učitele, jazyková kultura a umělecká práce s řečí)

Mgr. Tsira Jirout

Vystudovala hudbu, hru na klavír a hudební pedagogiku na státní konservatoři v Tbilisi ( Gruzie) a na Hochschule fuer Musik und Theater Muenchen. Dále absolvovala tříleté studium na Südbayerisches Seminar für Waldorfpädagogik und Erwachsenenbildung (Mnichov). Od roku 2010 působí jako učitelka hudby a klavíristka na Waldorfském lyceu v Praze.

(vedení pěveckého sboru, metodika a didaktika hudební výchovy, dějiny hudby)

Mgr. Tomáš Boněk

Studoval na Husitské teologické fakultě UK a Svobodné vysoké škole Obce křesťanů ve Stuttgartu. 15 let působí jako farář v Obci křesťanů, od roku 2003 jako lektor na Svobodné vysoké škole Obce křesťanů ve Stuttgartu a na Kněžském semináři v Hamburku a v dalších seminářích pro dospělé. v posledních letech spoluorganizuje mezinárodní konferenci pro anthroposofické lékaře a kněze při Svobodné vysoké škole pro duchovní vědu v Dornachu. Má zkušenost s vyučováním dějepisu na Waldorfské škole v Praze Jinonicích. Přednáší a publikuje u nás i v zahraničí.

(kulturní dějiny, kořeny křesťanské kultury, spiritualita a náboženský život moderního člověka)

Mgr. Dana Špičková

Absolvovala PedF UK obor speciální pedagogika a tříletý seminář waldorfské pedagogiky. Vystudovala rovněž seminář učitelství na speciálních školách a léčebnou pedagogiku pro waldorfské učitele a seminář pro učitele středních waldorfských škol. Účastnila se lékařského a salutogenetického semináře IPMT v Českém Krumlově. Učí od roku 1993, z toho 20 let na ZŠ a SŠ waldorfské Praha – Opatov.

(antroposofická nauka o člověku, léčebná pedagogika, cvičení v pozorování dítěte, kreslení forem)

Mgr. Ondřej Ševčík

Absolvoval studium učitelství chemie a biologie na PřF UK. Absolvoval seminář waldorfské pedagogiky. Od roku 2010 působí jako odborný a třídní učitel na Waldorfském lyceu v Praze. Působí ve vzdělávání waldorfských učitelů zejména v oblasti metodiky a didaktiky chemie.

(goetheanistická přírodověda, metodika, didaktika biologie a chemie, sborový zpěv)

Mgr. Renata Krásová

Vystudovala speciální pedagogiku a učitelství na PedF UK Praha. Od roku 2009 působí jako třídní učitelka na Waldorfské škole v Praze – Jinonicích. Absolvovala waldorfský seminář pro učitelky mateřských škol a seminář waldorfské pedagogiky pro třídní učitele.

(obecná metodika a didaktika, práce třídního učitele)

Ing. Ivan Smolka

Byl ředitelem Základní waldorfské školy v Praze – Jinonicích, založil a řídí Waldorfské lyceum v Praze. Podílel se na organizací vzdělávání waldorfských učitelů zejména v oblasti přípravy středoškolských učitelů. Spoluzakládal Asociaci waldorfských škol, po dlouhá léta zastupuje waldorfské školy při jednáních s Ministerstvem školství a Českou školní inspekcí apod. Je autorem či spoluautorem vzdělávacích programů Celostní škola, Waldorfske lyceum a Kombinovane lyceum. Je členem předsednictva Stálé konference asociací ve vzdělávání (SKAV). Na Waldorfském lyceu vyučuje umělecké truhlářství.

Mgr. Ludmila Mildeová

Vystudovala PedF Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích obor flétna a hudebně naukové předměty. Od roku 1982 vyučuje na základní umělecké škole, kde se věnuje výuce příčné a zobcové flétny a vedení komorních souborů. Stála u zrodu waldorfské školky a školy v Pardubicích, zejména podporovala osvětu pro rodiče a učitele. Od počátku, tedy od roku 1991 je vedoucí organizačního týmu Letních kurzů waldorfské pedagogiky. Absolvovala tříletý seminář waldorfské pedagogiky, jednoletý seminář pro ročníky 6. – 12. v Praze a další kurzy. Od roku 1991 pravidelně vyučuje hru na lyru a kantelu v semináři pro waldorfské mateřské školy. Učila 6 let v Základní škole waldorfské v Pardubicích. Věnuje se hudebně terapeutické práci s dětmi.

(nástrojová hudba, metodika a didaktika hry na flétnu)